Política de privacitat

Protecció de Dades

1. Política de privacitat

INVERCO informa als usuaris del lloc web www.forndepainverco.com sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

En aquest sentit, INVERCO garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en el "Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que s'aplica des del 25 de maig de 2018".

L'ús d'aquest web implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat.

2. Recollida, finalitat i tractaments de dades.

INVERCO té el deure d'informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l'enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, INVERCO serà considerada com a responsable de les dades demanades mitjançant els mitjans
anteriorment descrits.

INVERCO informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla: L'atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en la agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l'emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de
tractament de dades personals.

Totes les dades personals, que siguin recollides a través del lloc web i per tant tinguin la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades als fitxers declarats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per INVERCO.

3. Comunicació d'informació a tercers.

En referencia a la comunicació d'informació a tercers INVERCO informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres
organitzacions, amb l'excepció que la cessió de dades aquest emparada en una obligació legal.

En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades a tercers quan INVERCO disposi del consentiment exprés de l'usuari.

4. Drets dels usuaris.

En la mesura que les dades de l'usuari són objecte de tractament per part de INVERCO. els usuaris podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l'exercici d'aquests drets, l'usuari haurà de dirigir mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: Forn De Pa Inverco - Carrer Eduard Toldrà, 4-17.411 Vidreres - Girona.

Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l'usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L'exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. Això no obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l'autoritzat. En aquest cas, es haurà d'aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l'interessat.

Forn De Pa Inverco